24 มีนาคม 2566

แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


              ด้วยข้าพเจ้าสอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง ลำดับที่ กรุณากรอกลำดับที่กรุณากรอกลำดับที่ ตามประกาศผลการสอบแข่งขันของ

มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอแจ้งรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้

1. ประวัติส่วนตัว

(รายการใดที่มีเครื่องหมาย * นำหน้าหมายถือจำเป็นต้องกรอกให้ครบถ้วน)

*โปรดแนบรูปถ่าย : :
*เลขบัตรประจำตัวประชาชน : กรุณากรอกเลขบัตร ปชช. ให้ถูกต้องInvalid format.กรุณากรอกเลขประชาชนให้ครบครับ
คำนำหน้า : กรุณาเลือกคำนำหน้า
*ชื่อ : กรุณากรอกชื่อ
*นามสกุล : กรุณากรอกนามสกุล
*สัญชาติ : กรุณากรอกสัญชาติ
   
*วัน เดือน ปี เกิด ::
*อายุ : กรุณากรอกอายุกรุณากรอกเป็นตัวเลขด้วย ปี กรุณากรอกเดือนกรุณากรอกเป็นตัวเลขด้วยเดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร
*เกิดที่ตำบล/แขวง : กรุณากรอกจังหวัดที่เกิดด้วย
อำเภอ/แขวง :
จังหวัด :
*ภูมิลำเนาปัจจุบัน : กรุณากรอกจังหวัดที่อาศัยอยู่
   
*สถานภาพครอบครัว :
ชื่อคู่สมรส (กรณีสมรส)
อาชีพคู่สมรส :
   
ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร/ธิดา
มีบุตร จำนวน : คน (กรณีมีบุตร)
มีธิดา จำนวน : คน (กรณีมีธิดา)
   
   

2. สถานที่ติดต่อได้สะดวกรวดเร็ว


*บ้านเลขที่ :
กรุณากรอกเลขบัตรปชช.ให้ถูกต้องvalid format. กรุณากรอกบ้านเลขที่
*หมู่ที่ : กรุณากรอกหมู่ที่
ตรอก/ซอย : กรุณากรอกเครื่องหมาย - ถ้าไม่มีซอย
ถนน : กรุณากรอกเครื่องหมาย - ถ้าไม่มีถนน
*ตำบล/แขวง : กรุณากรอกตำบล/แขวง
*อำเภอ/เขต : กรุณากรอกอำเภอ/เขต
*จังหวัด : กรุณากรอกจังหวัด
*รหัสไปรษณีย์ : กรุณากรอกรหัสไปรษณีย์กรุณากรอกรหัสไปรษณีย์ให้ถูกต้องกรุณากรอกรหัสไปรษณีย์ให้ครบรหัสไปรษณีย์กรอกไม่ถูกต้อง
โทร : หมายเลขโทรศัพท์ไม่ถูกต้องเช่น 0-xxxx-xxxx หมายเลขมือถือไม่ถูกต้อง
มือถือ : 08-xxxx-xxxx หมายเลขมือถือไม่ถูกต้อง .เช่น 08-xxxx-xxxx
E-mail A value is required.รูปแบบไม่ถูกต้อง.

3. ประวัติการศึกษา

(ให้กรอกทุกวุฒิที่ได้รับและแนบสำเนาแสดงผลการเรียนเฉพาะวุฒิที่ใช้สมัครเข้ารับการประเมิน)

วุฒิที่ได้รับ

กรุณากรอกเลขบัตรปชช.ให้ถูกต้องvalid format.สาขา/วิชาเอก
(เช่น วท.บ./ คอมพิวเตอร์)

คะแนนเฉลี่ย
(เช่น 3.25)

ชื่อสถานศึกษา

พ.ศ.ที่จบ
การศึกษา
(เช่น 2540)

ม.6/ปวช. กรุณาใส่เครื่่องหมาย - ถ้าไม่มี กรุณาใส่เครื่องหมาย - ถ้าไม่มี กรุณาใส่เครื่องหมาย - ถ้าไม่มี กรุณาใส่เครื่องหมาย - ถ้าไม่มี
ปวท./ปวส. กรุณาใส่เครื่่องหมาย - ถ้าไม่มีวุฒินี้ กรุณาใส่เครื่องหมาย - ถ้าไม่มี กรุณาใส่เครื่องหมาย - ถ้าไม่มี กรุณาใส่เครื่องหมาย - ถ้าไม่มี
ปริญญาตรี กรุณาใส่เครื่่องหมาย - ถ้าไม่มีวุฒินี้. กรุณาใส่เครื่องหมาย - ถ้าไม่มี กรุณาใส่เครื่องหมาย - ถ้าไม่มี กรุณาใส่เครื่องหมาย - ถ้าไม่มี
ปริญญาโท กรุณาใส่เครื่่องหมาย - ถ้าไม่มีวุฒินี้ กรุณาใส่เครื่องหมาย - ถ้าไม่มี กรุณาใส่เครื่องหมาย - ถ้าไม่มี กรุณาใส่เครื่องหมาย - ถ้าไม่มี
* หมายเหตุ ช่องใดไม่มีข้อมูลให้ใส่เครื่องหมาย -

4. ประวัติการทำงาน/การฝึกอบรม

สถานที่ทำงาน/ฝึกงาน

กรุณากรอกเลขบัตรปชช.ให้ถูกต้องvalid format.ตำแหน่ง

เงินเดือน
(เช่น 15000)

ระยะเวลา
(พ.ศ. - พ.ศ.)

เหตุผลที่ลาออก


กรุณาใส่ - ถ้าไม่มี
กรุณาใส่ - ถ้าไม่มี กรุณาใส่ - ถ้าไม่มี
กรุณาใส่ - ถ้าไม่มี
กรุณาใส่ - ถ้าไม่มี

กรุณาใส่ - ถ้าไม่มี
กรุณาใส่ - ถ้าไม่มี กรุณาใส่ - ถ้าไม่มี
กรุณาใส่ - ถ้าไม่มี
กรุณาใส่ - ถ้าไม่มี

กรุณาใส่ - ถ้าไม่มี
กรุณาใส่ - ถ้าไม่มี กรุณาใส่ - ถ้าไม่มี
กรุณาใส่ - ถ้าไม่มี
กรุณาใส่ - ถ้าไม่มี
* หมายเหตุ ช่องใดไม่มีข้อมูลให้ใส่เครื่องหมาย -

5. ความรู้ความสามารถพิเศษ